fbpx

Effectieve datum: 13 November 2020

Algemene Voorwaarden Bodytec Almere

Tasscha B.V. hierna te noemen onder haar handelsnaam Bodytec Almere, Randstad 22 131, 1316 BW te Almere Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel 74002414.

Artikel 1. Definities

 • In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.
 • Opdrachtnemer: Bodytec Almere
 • Opdrachtgever: * Cliënten van Bodytec Almere die door medewerker/ster van Bodytec Almere getraind worden.
 • Opdracht: * EMS Training op afspraak.
 • Locatie: * Plaats waar EMS training op afspraak wordt uitgeoefend

Artikel 2. Algemeen

 • 2.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen Bodytec Almere en opdrachtgever(s), respectievelijk hun rechtsopvolger(s).
 • 2.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.
 • 2.3 Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

Artikel 3. Ter beschikking stelling van informatie en medewerking

 • 3.1 Opdrachtgever verstrekt Bodytec Almere alle persoonlijke informatie die nodig zijn voor een goede uitvoering van de EMS training

Artikel 4. Uitvoering van de opdracht

 • 4.1 Bodytec Almere voert de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
 • 4.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens hem bekend hoorden te zijn.

Artikel 05. Abonnementsduur en beëindiging

 • a) Het abonnementstermijn gaat van start op de eerste kalenderdag van de maand. Indien een abonnement voor het eind ofwel begin van de maand wordt gestart dan valt dit gedeelte van de maand buiten het abonnementstermijn en wordt hiervoor een gedeelte van het maandtarief gerekend. Op basis van het aantal dagen dat buiten dit abonnementstermijn valt wordt het tarief bepaald dat voldaan moet worden voor de ingang van het abonnementstermijn.
 • b) Bij het afsluiten van een lidmaatschap dient de 1ste contributieperiode (+ het inschrijfgeld) in één keer te worden betaald. Vanaf de eerstvolgende betalingsperiode van het lidmaatschap volgend op de periode van ingang, wordt de contributie per periode geïncasseerd via een, door de sporter goedgekeurde, automatische incasso of door contante betaling.
 • c) Opzegging dient schriftelijk te geschieden op locatie. Opzegging dient te geschieden uiterlijk 1 maand voor het einde van de contractperiode. Indien er niet tijdig wordt opgezegd wordt het abonnement stilzwijgend verlengd. Abonnementen die na de eerste contractperiode stilzwijgend zijn verlengd na 1 december 2011, mogen daarna indien gewenst per maand worden opgezegd ( Wet van Dam), met de bijbehorende opzegtermijn van 1 maand. Contracten die stilzwijgend zijn verlengd voor 1 december 2011, daarvoor gaat de Wet van Dam niet op en zijn verplicht deze contractperiode wederom af te maken en blijft de verplichting bestaan de verschuldigde contributies aan Bodytec Almere te voldoen, ongeacht er mogelijk geen gebruik wordt gemaakt van de faciliteiten.
 • d) Indien een lid heeft gekozen voor een 10-rittenkaart heeft het lid 5 maanden de tijd om de 10 ritten te gebruiken. Een 10-rittenkaart wordt niet stilzwijgend verlengd, maar een lid dient zelf binnen 3 maanden na einddatum opnieuw een abonnement te kiezen anders volgt automatische uitschrijving. Ongebruikte lessen kunnen niet worden ingehaald en kunnen niet ingewisseld worden voor geld.
 • e) Een verhuizing is geen geldige reden voor stopzetting van het abonnement.
 • f) Bij een inschrijving van een abonnement bij de Bodytec Almere heeft u geen recht op een bedenktijd.

Artikel 06. Wijzigen en Annuleren Afspraken / Geldigheid trainingskaart

 • 5.1 Cliënt maakt een behandelafspraak met Bodytec Almere op locatie, via telefoon of online op de website. Bodytec Almere behoudt zich ten alle tijden het recht voor om een afspraak om wat voor reden dan ook te wijzigen of te annuleren.
 • 5.2 Afspraken kunnen gewijzigd of geannuleerd worden tot 24 uur voor de afspraak. Wordt de afspraak binnen 24 uur tot de afspraak gewijzigd of geannuleerd dan wordt de behandeling in rekening gebracht.
 • 5.3 Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn dient hij Bodytec Almere hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Indien de klant verzuimd 24 uur voor de geplande afspraak geen annulering geeft dan wel niet opdaagt, wordt de behandeling in rekening gebracht.

Artikel 07. Ziekmelding / Opschorting

 • Indien de deelnemer niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de deelnemer dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Bodytec Almere. Alle afspraken moeten uiterlijk 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend. Bij het onderbreken wegens ziekte is het mogelijk, op vertoon van een medische verklaring, het abonnement tijdelijk te deactiveren, uitsluitend mogelijk op hele kalendermaanden. Er geldt een eigen risico van twee weken, de overeenkomst kan vervolgens voor maximaal voor 4 maanden worden stilgelegd. Dit dient schriftelijk te worden gemeld.
 • Bij afwezigheid i.v.m. ziekte zonder doktersbrief kan de les niet ingehaald worden of gedeactiveerd worden.

Artikel 08. Lidmaatschap strikt persoonlijk

 • De lidmaatschapsovereenkomst heeft uitsluitend betrekking op de vermelde activiteiten en de aangegeven duur, prijs en het aantal bezoeken. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is het lidmaatschap strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 09. Openingstijden & Tarieven

 • a) Bodytec Almere is ten allen tijde gerechtigd de gebruikstijden, lesroosters en tarieven te wijzigen. Tijdens of rondom officiële feestdagen, behoudt Bodytec Almere zich het recht voor de club te sluiten, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van abonnementskosten of teruggave.
 • b) Tarieven
  i. Onze prijzen zijn inclusief omzetbelasting.
  ii. Wij behouden ons het recht voor om, als na de datum waarop de overeenkomst tot stand kwam, maar vóór de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de koper in rekening te brengen.
  iii. Wij behouden ons ook het recht om zo’n geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder rechtelijke tussenkomst.
 • c) Jaarlijks vindt er een prijsverhoging plaats volgende de indexering van het C.B.S. voor alle abonnementen. Bodytec Almere zal één maand voor de ingangsdatum van de prijsverhoging de tarievenlijst kenbaar maken. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van 6 % of meer, heeft het lid het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht van ontbinding vervalt indien niet binnen één maand na het kenbaar maken van de nieuwe tarievenlijst schriftelijk is ingeroepen.

Artikel 010. Betaling

 • a) Bodytec Almere verwerkt zijn administratie betreffende de incasso's, online betalingen en contante betalingen via het afspraken software van OnlineAfspraken B.V. te Utrecht
 • b) Verschuldigde termijnen kunnen ook via pin of overboeking betaald worden
 • c) OnlineAfspraken B.V. mag haar dienstverlening aan Bodytec Almere weigeren, bijvoorbeeld omdat zij moeilijkheden verwacht bij de incasso van de vordering die wij aan haar overdragen.
 • d) Het lid is gehouden, in gevallen van automatische incasso, zorg te dragen voor voldoende saldo op de rekening waarvan Bodytec Almere wil incasseren.
 • e) Automatische incasso’s die geweigerd of gestorneerd worden, worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten.
 • f) Het lid is gehouden, in gevallen van contante betaling/pin betaling, direct, althans binnen drie dagen na het verschuldigd worden van de abonnementsgelden, deze op locatie van Bodytec Almere te voldoen.
 • g) Voor elke nota van de betalingen aan de balie, die niet binnen de in de tweede herinnering gestelde termijn is betaald, is het lid € 30,00 verhoging verschuldigd aan de Bodytec Almere.
 • h) Indien verschuldigde bedragen niet worden voldaan binnen de door Bodytec Almere gestelde termijnen, zullen deze vorderingen worden overgedragen aan een incassobureau, waarbij het lid gehouden is alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Bodytec Almere moet maken als gevolg van de niet-nakoming, komen geheel ten laste van het lid. De vergoeding terzake de buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom. Daarnaast zal vanaf de datum van verschuldigdheid, wettelijke rente in rekening worden gebracht over de hoofdsom.
 • i) Afwezigheid van de sporter, door welke oorzaak dan ook, ontheft de sporter niet van de verplichting tot betaling van de verschuldigde contributie en schept voor de sporter niet het recht op enige vermindering van het lidmaatschapsgeld of de contributie.
 • j) Bij vooruitbetaalde termijnen vindt onder geen beding restitutie van abonnementsgelden plaats. Wanneer het abonnement in één keer is betaald op locatie van Bodytec Almere en u kiest bij afloop van uw contract voor een nieuw abonnementstermijn van 6 of 12 maanden, dient u opnieuw het formulier voor verlenging van het contract te tekenen. Deze kunt u weer in één keer betalen met de daarbij behorende korting.
 • k) Ook kunt u ervoor kiezen de contributie maandelijks contant op locatie te betalen of via een automatische incasso.

Artikel 011. Upgraden of downgraden van het abonnement

 • Een upgrade of downgrade kan pas van start gaan op de eerste dag van de volgende maand. Een downgrade kan niet plaats vinden in het eerste contractstermijn. Wanneer u kiest om uw abonnement te upgraden of downgraden dan gaat u een nieuwe contracttermijn van 6 of 12 maanden aan.

Artikel 012. Kledingvoorschriften & handdoekgebruik

 • Tijdens een bodytec training dient te allen tijde de correcte onderkleding te worden gedragen. Daarnaast is het verplicht schone sportschoenen en/of sokken te dragen, of op blote voeten te trainen.

Artikel 013. Orde/instructievoorschriften

 • a) Het is niet toegestaan drugs, dan wel in zijn algemeenheid stimulerende middelen te gebruiken en/of te verhandelen. Gebruik/verhandeling van dergelijke middelen zal bij constatering leiden tot onmiddellijke beëindiging van het abonnement, zonder dat enig recht op restitutie ontstaat met betrekking tot het abonnementsgeld.
 • b) Leden dienen zich te houden aan de door Bodytec Almere, dan wel haar medewerkers, gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline. Bij overtreding is Bodytec Almere gerechtigd u de toegang tot het sportcentrum te ontzeggen en het abonnement per direct te beëindigen, zonder dat enig recht op restitutie van het abonnementsgeld ontstaat.
 • c) Bodytec Almere behoudt zich het recht om leden die storend of afwijkend gedrag vertonen (zowel voor, en/of tijdens en/of als na de lessen) te verwijderen van de trainingslocatie. Dit kan tevens resulteren in een eenzijdige beëindiging van het lidmaatschap door Bodytec Almere.
 • d) Eventuele schade/kosten kunnen op je verhaald worden, vandaar dat een WA verzekering wordt aangeraden.
 • e) Het is wenselijk dat men aandacht schenkt aan de persoonlijke hygiëne. Een sterke zweetlucht kan andermans plezier om te trainen bederven. Van leden van Bodytec Almere wordt dan ook verwacht dat zij verzorgd op de training verschijnen.
 • f) Het dragen van sieraden tijdens de training is niet verboden maar wel voor eigen risico. Voor eigen veiligheid is het natuurlijk altijd verstandiger deze niet te dragen tijdens een training. Denk aan piercings, oorbellen, kettingen, armbanden, horloges en ringen of andere voorwerpen. Ook het dragen van een bril en/of contactlenzen is voor eigen risico.
 • g) Men dient de instructeur terstond veranderingen in de gezondheidstoestand kenbaar te maken. B.v., oude en nieuwe blessures, hoofdpijn, misselijkheid enz. Men mag tijdens de les nooit de les locatie verlaten zonder dit aan de instructeur mede te delen. Dit is voor de eigen veiligheid.
 • h) Van leden van Bodytec Almere wordt verwacht dat zij met respect omgaan met hun medeleden.

Artikel 014. Veiligheid en aansprakelijkheid

 • Bodytec Almere is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de trainers van Bodytec Almere zijn uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Dit geldt ook voor het betreden van de locatie, alsmede voor de personen van alle leeftijden die u vergezellen. Bodytec Almere is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.
 • Gevonden voorwerpen worden 1 week bewaard.
 • Iedere sporter en bezoeker is aansprakelijk voor de door hem of haar aan de eigendommen van Bodytec Almere toegebrachte schade. Deze schade zal worden verhaald.

Artikel 015. Conformering overeenkomst

 • De abonnementhouder/-ster verklaart door ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst de door Bodytec Almere opgestelde huisregels na te leven en de instructies uit te voeren. Bodytec Almere is te allen tijde gerechtigd om een ieder die zich niet aan de regels houdt de toegang voor een door Bodytec Almere te bepalen duur te ontzeggen, zonder dat enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden ontstaat.

Artikel 016. Time out dagen

 • Met een abonnementsvorm van 6 maanden heeft u recht op 1 week aansluitende time out. Met een abonnementsvorm van 12 maanden heeft u recht op 2 weken aaneensluitende time out. De time out mag niet gebruikt worden als opzegtermijn voor een uitschrijving. Mocht u de time out dagen niet gebruiken wordt dit niet in mindering gebracht van het abonnementsgeld. Time out dagen mogen niet worden meegenomen naar het nieuwe jaar. Indien u hier gebruik van wilt maken kunt u deze schriftelijk indienen bij Bodytec Almere.

Artikel 017. Persoonsgegevens & privacy

 • De cliënt voorziet Bodytec Almere vóór de eerste training van alle gegevens, waarvan Bodytec Almere aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de training. Bodytec Almere behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Bodytec Almere zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Artikel 018. Social media

 • Tijdens de lessen van Bodytec Almere kan er gefotografeerd of gefilmd worden voor social media van de Bodytec Almere, NewFigure Clinic Almere en Natascha Froger | Sport & Voeding pagina’s. Mocht u dit niet willen dan kunt u dit aangeven door middel van een schrijven op onze locatie.

Artikel 019. Regels in Bodytec Almere

 • a) Cliënt dient zorgvuldig om te gaan met de eigendommen van Bodytec Almere.
 • b) Bij het vermissen van handdoeken en/of andere eigendommen worden deze aan cliënt in rekening gebracht.
 • c) De cliënt vertoont geen ongewenst en/of onzedelijk gedrag, niet naar andere klanten toe en niet naar werknemers van Bodytec Almere toe. Bij constatering hiervan zal Bodytec Almere de cliënt verzoeken Bodytec Almere te verlaten. In dit geval is Bodytec Almere wel gerechtigd de volledige trainingsprijs te innen.
 • d) Draag zorg voor je eigen bezittingen, Bodytec Almere is hiervoor niet verantwoordelijk.
 • e) e) Het is uitdrukkelijk verboden om de apparatuur en studio op andere wijze te gebruiken dan waarvoor ze ontworpen zijn.
 • f) Cliënt dient omgekleed op afgesproken tijdstip te verschijnen. Bodytec Almere behoudt zich het recht om de behandeling aan het einde van afgesproken tijdstip te beëindigen en extra kosten te berekenen bij overschrijding van de afgesproken tijd.
 • g) Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag Bodytec Almere de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd bij Bodytec Almere aan komen kan Bodytec Almere de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen.
 • g) Cliënten dienen ten alle tijden de instructies gegeven door medewerkers van Bodytec Almere op te volgen. Cliënten die geen gehoor geven aan deze instructies kunnen de toegang geweigerd worden.
 • i) Gebruik, handel of bezit van drugs en andere verboden middelen is pertinent niet toegestaan.
 • j) Roken en alcohol nuttigen is niet toegestaan op het terrein van Bodytec Almere. Dat betekent ook niet voor de ramen en op de parkeerplaats.

Artikel 020. Verkochte producten

 • Verkochte producten kunnen niet geretourneerd worden.

Artikel 021. Overmacht

 • Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Bodytec Almere zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Bodytec Almere, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Bodytec Almere afhankelijk is en algemene vervoersproblemen. Tijdens overmacht worden de levering en andere verplichtingen van Bodytec Almere opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Bodytec Almere niet mogelijk is langer duurt dan 30 dagen zijn zowel Bodytec Almere als de afnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 022. Klachten

 • Indien de cliënt een klacht heeft over de training of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Bodytec Almere. Bodytec Almere moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Bodytec Almere de training opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Bodytec Almere en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

Artikel 023. Rechtskeuze

 • Op elke overeenkomst tussen Bodytec Almere en de afnemer is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Artikel 024. Overige bepalingen

 • Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van Bodytec Almere beoordeeld en beslist. De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Bodytec Almere gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld
 • Bodytec Almere is gerechtigd de Algemene voorwaarden en het Privacy beleid te wijzigen. Gewijzigde Algemene voorwaarden en Privacy beleid gelden voor zowel nieuwe als bestaande leden.
Laatst aangepast (Donderdag, 02 Januari 2020 )

Contra-indicaties & relatieve contra-indicaties voor EMS-training

 • 1 De klant is op de hoogte van de op de website genoemde contra-indicaties & relatieve contra-indicaties.
 • 2 Bodytec Almere is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het trainen wanneer een klant één of meer contra-indicaties of relatieve contra-indicaties heeft.
 • 3 Wanneer een klant komt trainen met één of meer contra-indicaties of relatieve contra-indicaties is dit geheel op eigen risico.
 • 4 Bij sprake van relatieve contra-indicaties mag er worden getraind wanneer de klant in overleg met de behandelende arts goedkeuring heeft gekregen. Dit wordt gemeld voorgaand aan de training (het liefst schriftelijk).

Contra-indicaties zijn:

 • Epilepsie
 • Neurologische ziekten
 • Pacemaker
 • Zwangerschap
 • Tumoren

Relatieve contra-indicaties zijn:

 • Tuberculose
 • Diabetus mellitus
 • Verstoorde bloedstollingsziekte
 • Ziektebeelden met koorts, virus- en bacteriële- infecties
 • Hart- en vaatziekten
 • Buikwandhernia en liesbreuk
 • Bloedingen en verhoogde bloedingsneiging (heamfolie)
 • Zware doorbloeding stoornissen
 • Arteriosclerose in vergevorderd stadium

Veiligheid

 • 1 De klant moet direct stoppen met de oefening als hij/zij zich ziek, duizelig, misselijk voelt of als hij/zij pijn op de borst krijgt.
 • 2 De klant sluit geen elektroden af of aan terwijl het apparaat in werking is. Eerst wordt het programma afgezet daarna wordt de apparaat uitgezet om blessures te voorkomen.
 • 3 De klant gebruikt geen elektroden voor een ander deel van het lichaam dan waar ze voor bedoelt zijn.
 • 4 Er worden geen elektroden aangelegd op of dichtbij aangedane huid (wonden, ontstekingen, irritaties, exceem etc).
 • 5 Wanneer de elektroden te heet aanvoelen op de huid moet de klant dit aangeven zodat het programma stopgezet kan worden.
 • 6 De training wordt gestart met een erg lage impuls intensiteit en wordt verhoogd met kleine stapjes.

| K.v.K.: 74002414 | BTW-ID: NL85 973 96 63 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | www.bodytec-almere.nl

Download onze afspraken app

Download iOS App

Download Android App

© 2019-2020 gemaakt door matthijstimmermans.nl
Hosted by xarahosting.nl
Alle Rechten Voorbehouden